Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Terminologická a překladová paměť

Obsah

Terminologická i překladová paměť jsou příkladem funkce/nástroje pro usnadnění práce a zajištění konzistence a správnosti překladů.

Terminologická paměť

Terminologická paměť nebo databáze slouží k ukládání běžných pojmů, jednotlivých slov a jejich překladů, včetně případných doplňujících informací. Vytváří se většinou ručně. Hlavním cílem je udržování konzistence v celém produktu či projektu, zejména pokud na něm pracuje více překladatelů. Konzistence (jednotnosti) se dosahuje zaznamenáním přesných překladů odborných nebo specifických termínů a názvů, s jejich následným využitím při překladech (i tvorbě) textů. Nástroji, které tuto funkci podporují, lze obvykle pomocí klávesové zkratky doplnit překlad známých termínů, a ručně přeložit jen zbytek věty. Příkladem formátu pro ukládání a sdílení terminologie je TBX.

Překladová paměť

Překladová paměť je automaticky generovaná databáze zdrojových a přeložených textů (vět, odstavců, nadpisů, popisků). Může obsahovat i staré texty, které už se v projektu nepoužívají. Používá se k našeptávání možných překladů podle dříve přeložených podobných řetězců, např. na základě jejich Levenshteinovi vzdálenosti. To opět urychluje práci překladatele hlavně v situacích, kdy došlo jen k drobné změně zdrojového textu nebo se tento přesunul do jiného souboru apod. Jako jeden z formátů pro ukládání a sdílení překladové paměti se používá TMX.

Soubory s českou terminologickou a překladovou pamětí některých projektů

Externí odkazy