Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

INI

Soubory typu .ini jsou velmi podobné formátu Properties. Používají se pro konfiguraci aplikací. Obsah souboru .ini vypadá približně takto:

; comment text
[section]
button_ok = "OK"
button_cancel = "Cancel"

Soubor obsahuje na každém řádku přiřazení IDENTIFIKATOR = "ŘETĚZEC". Řádky začínající znakem „;“ (někdy „#“) reprezentují komentáře, které nepřekládáme. Pomocí popisků v hranatých závorkách je možné ještě soubor dělit na sekce.

V souboru .ini překládáme pouze hodnoty (řetězce) v jednotlivých přiřazeních, tedy na každém řádku vše za prvním znakem „=“, pokud nejde o komentář.

Editory

Externí odkazy